Τα πάντα γύρω από τις Ι.Ε.Π.Υ.Α.

Άδεια ΙΕΠΥΑ Τύπου Α΄ για προσωπικό φύλαξης

Αφορά ενημέρωση και Προγράμματα Σπουδών για την απόκτηση της Άδειας Α' Κατηγορίας ΙΕΠΥΑ που αφορά προσωπικό φύλαξης

Άδεια ΙΕΠΥΑ Τύπου Β΄ για εγκαταστάτες και μελετητές συστημάτων ασφαλείας

Αφορά ενημέρωση και Προγράμματα Σπουδών για την απόκτηση της Άδειας Β' Κατηγορίας ΙΕΠΥΑ που αφορά εγκαταστάτες και μελετητές συστημάτων ασφαλείας

Προγράμματα ΙΕΠΥΑ για λιμενικές εγκαταστάσεις ISPS, VIP, Τεχνικούς Ασφαλείας, Πρώτες Βοήθειες

Αφορά εξιδικευμένα Προγράμματα Σπουδών που ενδιαφέρουν κατόχους άδειας ΙΕΠΥΑ

Το site iepya.gr αποτελεί έναν ιστότοπο ενημέρωσης του κοινού για θέματα που αφορούν την εκπαίδευση και τις άδειες των Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας (Ι.Ε.Π.Υ.Α.). Συγκεκριμένα οι άδειες που απαιτούνται είναι:

  • Άδεια Α' Κατηγορίας: Είναι η άδεια που πρέπει να κατέχει το το Προσωπικό Ασφαλείας που ασχολείται με υπηρεσίες φύλαξης (security)
  • Άδεια Β' Κατηγορίας: Είναι η άδεια που πρέπει να κατέχει το Προσωπικό που ασχολείται με μελέτη και εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας γνωστή και ως άδεια εγκαταστάτη συστημάτων ασφαλείας

Το προσωπικό που εργάζεται σε ΙΕΠΥΑ και κατέχει τις παραπάνω άδειες, μπορεί να επιμορφώνεται περιοδικά για να έχει ενημερωμένες και πιστοποιημένες γνώσεις. Το site iepya.gr συνεργάζεται με πιστοποιημένο φορέα που παρέχει τις παραπάνω πιστοποιημένες εκπαιδεύσεις και μπορεί να σας ενημερώσει κατάλληλα και για τις παραπάνω άδειες και για τα αντίστοιχα Προγράμματα Σπουδών και Σεμινάρια. Συγκεκριμένα τα εκπαιδευτικά προγράμματα αφορούν:

  • Πρόγραμμα Κατάρτισης Προσωπικού Ασφαλείας σε Ιδιωτικές Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας (Ι.Ε.Π.Υ.Α.) – Security (105 ωρών)
  • Πρόγραμμα Σπουδών που οδηγεί σε Τίτλο Σπουδών για έκδοση Άδειας Β' Κατηγορίας για εγκαταστάτες και μελετητές συστημάτων ασφαλείας
  • Εκπαίδευση προσωπικού παροχής υπηρεσιών ασφάλειας & φύλαξης Λιμενικών Εγκαταστάσεων ISPS Code (The International Ship and Port Facility Security Code )
  • Σεμινάριο Εποπτών / Αρχιφυλάκων
  • VIP Protection
  • Τεχνικός Ασφαλείας
  • Πρώτες Βοήθειες
  • Πυρασφάλεια - Πυροπροστασία