Πρόγραμμα Ηλεκτρονικών Σπουδών & Εγκαταστάσεων Συναγερμών για έκδοση Άδειας εγκαταστάτη συστημάτων ασφαλείας (άδεια ΙΕΠΥΑ Β' Κατηγορίας)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ Β 'ΙΕΠΥΑ

Το Πρόγραμμα Ηλεκτρονικών Σπουδών & Εγκαταστάσεων Συναγερμών που προσφέρεται από τον Εκπαιδευτικό Φορέα Coordinators AEEK απευθύνεται σε επαγγελματίες του χώρου της Ασφάλειας οι οποίοι απασχολούνται είτε ως εγκαταστάτες ηλεκτρονικών συστημάτων, είτε ως μελετητές και δεν έχουν τα απαραίτητα πτυχία για να εκδώσουν την υποχρεωτική άδεια εργασίας εγκαταστάτη συστημάτων ασφαλείας Κατηγορίας Β' Προσωπικού ΙΕΠΥΑ για να ασκήσουν νόμιμα το επάγγελμα τους. Η άδεια εγκαταστάτη συστημάτων ασφαλείας αφορά όλα τα συστήματα ασφαλείας και ονομάζεται άδεια ΙΕΠΥΑ Β' κατηγορίας.

Τα μαθήματα γίνονται είτε με φυσική παρακολούθηση είτε με απομακρυσμένη παρακολούθηση.

Το ετήσιο Πρόγραμμα Σπουδών είναι αναγνωρισμένο και ο τίτλος επιτυχούς παρακολούθησης που απονέμεται μπορεί να κατατεθεί μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τον νόμο (ν. 2518/1997 και της αντικατάστασης αυτού με τις διατάξεις του ν. 3707/2008) για την έκδοση της αντίστοιχης άδειας εργασίας Κατηγορίας Β' Προσωπικού ΙΕΠΥΑ.

Στην κατηγορία της άδειας Β’ ΙΕΠΥΑ εντάσσονται όσοι ασκούν τις εξής δραστηριότητες:

  • Εγκατάσταση, συντήρηση και παρακολούθηση λειτουργίας μηχανημάτων και συστημάτων ασφαλείας και συναγερμού, πλην αυτών που τοποθετούνται σε αυτοκίνητο

  • Εκμετάλλευση κέντρων λήψης, ελέγχου και διαβίβασης σημάτων συναγερμού και

  • Εκπόνηση μελετών και σχεδιασμό συστημάτων ασφαλείας,

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν την παρακάτω φόρμα με τα στοιχεία επικοινωνίας τους για να μάθουν επιπλέον πληροφορίες από κάποιον εκπρόσωπο μας.